Giudizio Banca Akros
Giudizio Banca Akros
Rating analisti dopo semestrale 2019
Rating analisti dopo alleanza con Naval Group
Giudizio Banca Akros
Giudizio Banca IMI
Rating analisti dopo risultati 2018
Rating analisti dopo nuovo ordine
Rating analisti dopo risultati trimestrali
Giudizio Mediobanca Securities
Rating analisti dopo risultati semestrali
Giudizio Banca IMI e Banca Akros
Rating analisti dopo ordine Prysmian
Giudizio Kepler Cheuvreux
Giudizio Kepler Cheuvreux e Banca IMI
Giudizio Equita sim e Kepler Cheuvreux
Giudizio Banca IMI
Giudizio Goldman Sachs
Giudizio Citigroup
Giudizio Mediobanca
Giudizio Banca IMI
Giudizio Jp Morgan ed Equita sim
Giudizio Banca IMI
Giudizio Citigroup
Giudizio Deutsche Bank
Giudizio Jp Morgan
Giudizio Mediobanca
Rating analisti dopo risultati 2014
Giudizio Kepler Cheuvreux
Giudizio Goldman Sachs
Giudizio Deutsche Bank
Giudizio Equita Sim