Levi Giuseppe Anselmo Maria (P)
Zeme Michela
Trotter Alessandro
Oldoini Giorgio
Amadio Vittorio