Al 29/07/2019 - FERRAGAMO FINANZIARIA SPA (54,276/o), Woo Kwong Ching Peter (6,00/o).